Zupor - Algemene verkoopsvoorwaarden

 Ondernemingsgegevens:

ZUPOR  BVBA

JAGERSHOEK 8

8570 ANZEGEM

KBO nr. 635.629.617         

 

Artikel 1:  toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsoffertes opgemaakt door Zupor en elke tussen Zupor en de klant gesloten overeenkomst, en op alle facturen van Zupor, en dit ongeacht of de woonplaats of de zetel van de klant in België of in het buitenland gelegen is, en ongeacht of de levering dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. Zij gelden met uitsluiting met de algemene voorwaarden van de klant.

Door het enkele feit zelf van de bestelling, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: totstandkoming van de overeenkomst

De offertes en contractvoorstellen van Zupor zijn vrijblijvend en binden Zupor als dusdanig niet.

Een afwijking van de prijsofferte is mogelijk, indien bepaalde feitelijke gegevens die door de klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de prijsbepaling niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen.

Er komt een overeenkomst tot stand van zodra de klant het door Zupor gedane aanbod heeft aanvaard.

Indien de klant de bestelling voor de levering annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50 % van de overeengekomen prijs, behoudens het recht van Zupor om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

Artikel 3: De Prijs

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de prijzen exclusief BTW en exclusief transportkosten.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle eventuele taksen of belastingen uitsluitend ten laste van de Klant.

Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Zupor, zoals verhogingen van rechten en accijnzen op de te leveren goederen, verhogingen van vrachtprijzen, verhogingen van de prijzen van de basisproducten of grondstoffen, verhogingen van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële CAO’s, wijzigingen in de valuta, enz., is Zupor gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

 

Artikel 4: Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Zupor binnen de op de factuur aangegeven termijn. Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar ontvangst als aanvaard beschouwd worden. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

 

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd en dit voor elke reeds begonnen maand, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 100 EURO, onverminderd het recht van Zupor om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de Klant.

Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur is Zupor zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur; enworden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 5: Levering

De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Eventuele overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Zupor of tot ontbinding van de overeenkomst.

Wijzigingen aan een geplaatste bestelling  heeft automatisch als gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijn wordt verlengd.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geschiedt de levering van de goederen EX WORKS.

De door Zupor aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van Zupor tot op het ogenblik dat alle door de Klant aan Zupor verschuldigde bedragen, inclusief intresten en kosten, zijn betaald.

Niettemin zijn de risico’s van het verlies of vernietiging van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed wordt geleverd.

 

Artikel 6: Garantie en gebreken

Bij de levering dient de Klant na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Zichtbare beschadigingen of gebreken dienen door de Klant specifiek en nauwkeurig gemeld te worden op de vrachtbrief en uiterlijk binnen de 48 uren na levering per aangetekend schrijven of per mail aan Zupor te worden gemeld.

 

Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet gebeuren bij aangetekende brief en dient ten laatste verstuurd worden naar Zupor binnen 14 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

 

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is niet van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

 Het Belgisch recht is van toepassing.

Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen – afdeling Mechelen bevoegd. 

 

 

Produit ajouté à votre panier

Produit ajouté à mes favoris

Les changements ont été enregistrés

Nous utilisons des cookies pour retenir vos préférences de langage et améliorer votre expérience de surf. En savoir plus[OK]